[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
เมนูหลัก
กลุ่มงาน

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/งาน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 72 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
  
การจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง  
 

 

- ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (สมศ) click

            การดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม

 

ข้อเสนอแนะ สมศ

โครงการที่สนับสนุน

กิจกรรมการดำเนินงาน

1. การปรับปรุงพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพราะผลการสอบประเมินผลระดับชาติ ของสถานศึกษาที่ผ่านมา มีคุณภาพอยู่ในระดับพอใช้กับต้องปรับปรุง

1. โครงการพัฒนาสัมฤทธิผลทางการเรียน click

 

1. กิจกรรมพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์  8  กลุ่มสาระ

2. กิจกรรมซ่อมเสริม 5 กลุ่มสาระหลัก

3. กิจกรรมติวเข้ม 5 กลุ่มสาระหลัก

4. กิจกรรมชุมนุม

5. กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน

6. กิจกรรมทดสอบการอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียน

7. กิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ

2. โครงการพัฒนาทักษะตามนโยบายปฏิรูปการศึกษาและพร้อมรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน click

1. กิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ

2. กิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน

3. กิจกรรมส่งเสริมทักษะชีวิต

4. กิจกรรมมัคคุเทศก์น้อย

5. กิจกรรมส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศ (จีนและพม่า)

6. กิจกรรมส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี

7. กิจกรรมวันอาเซียน

3. โครงการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ click

1. การประชุมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

2. การพัฒนาสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น

3. การจัดการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น

4. การนิเทศชั้นเรียน

5. การพัฒนาการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

6. การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานและบูรณาการ

7. การวิจัยชั้นเรียน

2. การประกันคุณภาพภายใน การพัฒนาด้านการตรวจสอบคุณภาพและความต่อเนื่อง การวิเคราะห์สภาพปัญหาและวางแผนสนับสนุนแก้ไข

1. โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน click

1.การจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
2.การดำเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
3.การจัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
4.การจัดทำรายงานประจำปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน