[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
เมนูหลัก
กลุ่มงาน

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/งาน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 105 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
  
งานวิชาการ  
 

   

...............................................................................................................................................................

- กระดาษคำตอบ zipgrade

-แบบฟอร์มจัดสอบนอกตาราสอบ.pdf 

 -แบบฟอร์มจัดสอบนอกตาราสอบ.doc

- โปรแกรม ป.พ.5  ปีการศึกษา 2560 อัพเดท

รายชื่อนักเรียน กิจกรรมชุมนุม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (ข้อมูล ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2560)

- แบบฟอร์มเสนอนวัตกรรม 2560

- เอกสารโครงสร้างรายวิชา 2560

- แบบรายงานการใช้แหล่งเรียนรู้

โครงร่างการผลิตสื่อการสอน

แผนการจัดกิจกรรมแนะแนว ตามหลักสูตร 2551

- แนวการจัดทำหลักสูตร .doc

-  แนวการจัดทำหลักสูตร .pdf

- ตัวอย่างปกหลักสูตร

ข้อมูลเต้นท์ลูกเสือและส่วนประกอบ

เอกสารการรับนักเรียน ขอย้ายนักเรียน เทียบโอน ลาออก การขอใช้บริการ ปกคู่มือประชาชน

 

ดาวน์โหลด

NEW คู่มือการใช้งาน SGS

-  ข้อสอบกลาง

กระบวนการการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน

แนวทางการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน

- สำรวจข้อมูลหนังสือ 2558

- แบบโครงร่างโครงงานบูรณาการสู่มาตรฐานสากลบนพื้นฐานความพอเพียง

- ตัวอย่าง หน่วยบูรณาการ ม.5

- หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

.......................................................................................................

ปีการศึกษา 2559

     - หลักสูตรสถานศึกษาปี 59-60

     - หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

     -หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

     -หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

     -หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

     -หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

     - หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

     - หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

     - หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

.......................................................................................................

ปีการศึกษา 2558

     -หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

     -หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

     -หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

     -หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

     -หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

.......................................................................................................

- แนวทางการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนมาตรฐานสากล

-  การออกแบบการจัดการเรียนรู้ แบบบูรณาการ

-  ตัวอย่างปกโครงสร้างรายวิชาและแผนการวัดผลประเมินผล

-  แบบกรอกข้อมูล O-NET       

          -- ผล O-NET ปีการศึกษา 2556   ม.3

           -- ผล O-NET ปีการศึกษา 2556   ม.6

          --  แบบกรอกข้อมูล O-NET

-  ปฏิทินการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

- แบบแจ้งคะแนนและภาระงานเพื่อวิเคราะห์ผลการเรียน

- บันทึกการวิเคราะห์ผลการเรียน

การหาคุณภาพข้อสอบ

- ตัวอย่างโครงการ มฟล

- หน่วยบูรณาการ ม.1

-  แบบทดสอบ

-  ตารางวิเคราะหฺ์แบบทดสอบ

เว็บการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน จังหวัดเชียงราย ปีการศึกษา 2560

http://north67.sillapa.net/sm-cri36/