[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
เมนูหลัก
กลุ่มงาน

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/งาน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 72 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
  
มาตรฐานที่ 1  
 

มาตรฐานที่ 1

ผลการดำเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2557

 

               มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้

จำนวน น..ร./ครู ที่อยู่ในระดับ 3 ขึ้นไป

จำนวน น.ร./ครูทั้งหมด

 

ร้อยละ/ระดับ

ที่ได้

 

ค่าน้ำหนัก

 

คะแนน

ที่ได้

 

เทียบระดับคุณภาพ

 

ความ

หมาย

มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ

1.1  มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกกำลัง

       กาย  สม่ำเสมอ   

259

299

86.5

0.5

0.43

4

ดีมาก

1.2  มีน้ำหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกาย

        ตามเกณฑ์มาตรฐาน   

263

299

88.10

0.5

0.44

4

ดีมาก

1.3 ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและ

       หลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงต่อความ

       รุนแรง โรค ภัยอุบัติเหตุ และปัญหาทาง

       เพศ   

286

299

95.50

1

0.95

5

ดีเยี่ยม

1.4  เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้า

      แสดงออกอย่างเหมาะสม

219

299

73.10

1

0.73

3

ดี

1.5  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อื่น   

225

299

75.10

1

0.75

3

ดีมาก

1.6  สร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้าน

       ศิลปะ  ดนตรี/นาฏศิลป์ กีฬา/นันทนาการ

      ตามจินตนาการ    

255

299

85.15

1

0.85

4

ดีมาก

เฉลี่ยรายมาตรฐาน

5

4.15

4

ดีมาก

 

ร่องรอย/ความพยายาม

 

(โครงการ/กิจกรรมที่ทำ)

วิธีการพัฒนา

ผลการพัฒนา

แนวทางการพัฒนาต่อไป

- โครงการส่งเสริม

  สุขภาพอนามัย

- โครงการป้องกันและ

  แก้ไขปัญหายาเสพ

  ติดและเสริมสร้าง

  ความปลอดภัย

- โครงการส่งเสริม

  ความสามารถและ

  สุนทรียภาพนักเรียน

- โครงการคนดีศรี

  ถ.ป.ว.

 

Link >>> สรุปโครงการ คลิก

โรงเรียนส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ  โดยจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระต่างๆ เช่น สุขศึกษาและพลศึกษา  ศิลปะ  และจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในชุมนุมต่าง ๆ  ตลอดจนมีโครงการจำนวน 4 โครงการ  ซึ่งมีกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริม เช่น กิจกรรมกีฬาสีสัมพันธ์ต้านยาเสพติด  กิจกรรมพัฒนาสมรรถภาพทางกาย

กิจกรรมประกวดร้องเพลงและดนตรี  กิจกรรมของชมรม TO BE NUMBER ONE กิจกรรมศิลปะการแสดงและวรรณกรรมท้องถิ่น กิจกรรมแข่งขันความสามารถและทักษะทางวิชาการ กิจกรรมประกวดคนดีศรี ถ.ป.ว. เป็นต้น

จากการพัฒนาด้วยวิธีการที่หลากหลายและมีความเหมาะสม  ส่งผลให้นักเรียนเป็นผู้มีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ ตามเกณฑ์ในมาตรฐานที่ 1 ในระดับดีมาก

โรงเรียนวางแผนที่จะเสริมสร้างเครือข่ายในการพัฒนาจากหน่วยงาน องค์กร ชุมชนภายนอก เพื่อแสวงหาความร่วมมือในการพัฒนาผู้เรียนให้มีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพเพิ่มมากยิ่งขึ้น