ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เจ้าหน้าที่โรงเรียน

นายสังเวียน เมืองมา
ช่างไม้ ระดับ 4
หัวหน้าเจ้าหน้าที่โรงเรียน

นางสาวดรรชนี เสาดี
ครูธุรการ

นางเซียมซัน แก้วศิริ
พนักงานทั่วไป

นายใส่ นามยง
พนักงานทั่วไป