ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางวรรณา สมัครไทย
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวบัวผัด เสียเหวย
ครูชำนาญการ

นางสาววรารัตน์ คำยอง
ครูชำนาญการ

นางสาวอรอนงค์ สหัตเรืองกิตต์
พนักงานราชการ