ชื่อ - นามสกุล :นางกนกวรรณ มโนสร้อย
ตำแหน่ง :ครูชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ที่อยู่ :2 หมู่ 5 ตำบลโป่งงาม อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 57130
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : คณะกรรมการสถานศึกษาฯ
หน้าที่ในกลุ่ม :