ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคมจัดตั้งจากมติการประชุมคณะกรรมการสภาตำบลโป่งงาม เมื่อวันพุธที่  5  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2535  ณ  สถานีอนามัยตำบลโป่งงาม  โดยผู้ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการหาวิธีการจัดตั้ง ประกอบด้วย  พระครูสมานธรรมคุณ เจ้าคณะตำบลโป่งงาม นายสมเจตน์  รัตนสุวรรณ  ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ นายแก้ว  เครือปัญญา กำนันตำบลโป่งงาม  นายหล้า ยามี ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 3 และนายคำ กันทะวัง  ผู้ใหญ่บ้านหมู่  5 โรงเรียนได้รับอนุญาตจากพระราชรัตนากร เจ้าคณะจังหวัดเชียงราย  ให้ใช้เขตธรณีสงฆ์ของวัดถ้ำปลา จำนวน 45 ไร่ 3 งาน  เป็นสถานที่ตั้งโรงเรียน  โดยกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้งโรงเรียนถ้ำปลาวิทยาคม เมื่อวันพฤหัสบดี  ที่  18  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2536  และอนุมัติให้เปลี่ยนชื่อจาก “โรงเรียนถ้ำปลาวิทยาคม” เป็น “โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม” ตั้งแต่ วันอังคาร  ที่  14  มิถุนายน พ.ศ. 2537 เป็นต้นมา

          โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคมได้ทำการเปิดรับสมัครและเปิดสอนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 2 ห้องเรียน ตั้งแต่วันจันทร์ที่  17  พฤษภาคม พ.ศ.  2536  โดยอาศัยโรงเรียนสอนภาษาจีนบ้านถ้ำสันติสุข หมู่ 4 ตำบลโป่งงาม เป็นการชั่วคราว  มีนายประเสริฐ สุวรรณจิตต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ในขณะนั้น ปฏิบัติหน้าที่ผู้บริหารโรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม ระหว่างวันที่ 5 พฤษภาคม – 27 มิถุนายน พ.ศ. 2536 ต่อมากรมสามัญศึกษา ได้แต่งตั้ง นายศรีวรรณ ปินใจ เป็นครูใหญ่คนแรกของโรงเรียน ตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2536 โรงเรียนได้ทำพิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารเรียนแบบเบ็ดเสร็จ  ก ข  และ  ค (อาคาร 1 อาคาร 2 และอาคารฝึกงาน)  เมื่อวันพฤหัสบดีที่  26 สิงหาคม พ.ศ. 2536  โดยนายอุดมศักดิ์  มุนิกานนท์  ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่จันวิทยาคม  ในฐานะประธานกลุ่มโรงเรียนกรมสามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย กลุ่มย่อยที่ 4 ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการสามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธี 

           โรงเรียนได้เริ่มใช้อาคารสถานที่ ณ ที่ตั้งปัจจุบัน คือ  เลขที่ 2 หมู่ 5 บ้านห้วยปูแกง ตำบลโป่งงาม  อำเภอแม่สาย  จังหวัดเชียงราย  ตั้งแต่ปีการศึกษา 2537 เป็นต้นมา ทั้งนี้ หลังจากเปิดรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในปีการศึกษา 2536 แล้ว โรงเรียนได้รับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการ  ให้เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ตั้งแต่ปีการศึกษา 2540  ตามคำสั่งกรมสามัญศึกษา ที่ 468/2540  ลง วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2540  โดยเปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 1 ห้องเรียน

Message us