ข้อมูลทั่วไป

ที่ตั้งของโรงเรียน

โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม เลขที่ 2  หมู่ที่ 5   บ้านห้วยปูแกง  ตำบลโป่งงาม อำเภอแม่สาย  จังหวัดเชียงราย  57130

โทรศัพท์ 088-2585400     โทรสาร 053 – 709610
E-mail: tpw_tpw@live.com     Website : www.watthumpla.ac.th

คติธรรมโรงเรียน

สุขา สงฺฆสฺส สามคฺคี (ความพร้อมเพียงของหมู่คณะทำให้เกิดสุข)

คำขวัญของโรงเรียน

” เรียนดี มีวินัย เลิศอนามัย น้ำใจงาม “

วิสัยทัศน์

พันธกิจ (Mission)

1. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐาน
รวมทั้งบริบทของโรงเรียนและชุมชน
2. ส่งเสริมให้นักเรียนพัฒนาศักยภาพตามความแตกต่างระหว่างบุคคล
3. ปลูกฝังผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม ไม่ยุ่งเกี่ยวกับสิ่งเสพติดและอบายมุข
4. พัฒนาครูให้เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
โดยใช้สื่อและเทคโนโลยีอย่างหลากหลาย
5. พัฒนาโรงเรียนมีบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้
6. ส่งเสริมให้ผู้เรียนและบุคลากรน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีวิต อย่างเหมาะสม
7. บริหารจัดการโรงเรียนโดยใช้ระบบคุณภาพ

เป้าประสงค์ (Objectives)

1. ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้และหลักสูตรสถานศึกษา
2. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน
ตามมาตรฐานวิชาชีพ
4. ผู้เรียนและบุคลากรสามารถดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้
อย่างเหมาะสม
5. โรงเรียนมีบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้
6. ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษา
7. โรงเรียนมีการบริหารจัดการโดยใช้ระบบคุณภาพ

Message us