ข้อมูลทั่วไป

ที่ตั้งของโรงเรียน

โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม เลขที่ 2  หมู่ที่ 5   บ้านห้วยปูแกง  ตำบลโป่งงาม อำเภอแม่สาย  จังหวัดเชียงราย  57130

โทรศัพท์ 088-2585400     โทรสาร 053 – 709610
E-mail: tpw_tpw@live.com     Website : www.watthumpla.ac.th

คติธรรมโรงเรียน

สุขา สงฺฆสฺส สามคฺคี (ความพร้อมเพียงของหมู่คณะทำให้เกิดสุข)

คำขวัญของโรงเรียน

” เรียนดี มีวินัย เลิศอนามัย น้ำใจงาม “

วิสัยทัศน์

ภายในปี 2570 โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนสามารถสื่อสารสองภาษา ก้าวทันเทคโนโลยี มีทักษะชีวิต ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่โรงเรียนมาตรฐานสากล

พันธกิจ (Mission)

1.  มุ่งส่งเสริม พัฒนา ให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถสื่อสาร ได้ 2 ภาษา

2.  มุ่งส่งเสริม พัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม ปลอดภัย รู้เท่าทันภัยออนไลน์ และภัยคุกคามทุกรูปแบบ

3.  ส่งเสริมให้ผู้เรียน มีความรู้ความสามารถ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีทักษะตามสมรรถนะของหลักสูตรสถานศึกษา

4.  ส่งเสริมให้ครูและบุคลากร พัฒนาสื่อ นวัตกรรม และใช้เทคโนโลยีที่หลายหลายในการจัดการเรียนการสอน โดยใช้การสอนเชิงรุก (Active  learning)

5.  พัฒนาและส่งเสริมให้สถานศึกษา มีความพร้อม และเป็นสถานที่ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน

6.  ส่งเสริมให้ผู้เรียนและครู มีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม มีทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

7.  ส่งเสริมให้ผู้เรียน มีความรู้ ความสามารถตามสมรรถนะ และทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

8.  ส่งเสริมผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ ตามความถนัด และความสามารถตามหลักการพหุปัญญา

9.  โรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอน และบริหารจัดการ ตามเกณฑ์โรงเรียนมาตรฐานสากล

เป้าประสงค์ (Objectives)

1.  ผู้เรียนสามารถสื่อสารได้ 2 ภาษา

2.  ครู บุคลากร และผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม ปลอดภัย รู้เท่าทันภัยออนไลน์ และภัยคุกคามทุกรูปแบบ

3.  ผู้เรียนมีคุณภาพ มีความรู้ ความสามารถ ตามหลักสูตรสถานศึกษา

4.  ครูและบุคลากรมีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานวิชาชีพ

5.  โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้

6.  ผู้เรียน ครูและบุคลากร มีคุณธรรม จริยธรรม และมีสามารถดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างเหมาะสม

7.  ผู้เรียน มีความรู้ ความสามารถตามสมรรถนะ และทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

8.  ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ ตามความถนัด และความสามารถตามหลักการพหุปัญญา

9.  โรงเรียนมีเครือข่ายในการบริหารจัดการศึกษา

10.  โรงเรียนมีการบริหารจัดการโดยใช้ระบบคุณภาพ

11.  โรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอน และบริหารจัดการ ตามเกณฑ์โรงเรียนมาตรฐานสากล

Message us