คณะผู้บริหาร

นายเกียรติชัย ยานะรังษี

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางสาวรัตนาพร เรือนออน

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นางปริศนา แสนป้อ

หัวหน้ากลุ่มงานกิจการนักเรียน

นางสาวกนกวรรณ กันทา

หัวหน้ากลุ่มงานอำนวยการ

นางวันเพ็ญ มูลเมืองคำ

หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ

นายณรงค์ ดารารัตน์

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป
Message us