กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

นายพิษณุ ปิงสมปาน

ครูชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสาวปรียาภรณ์ วังม่วงแงว

ครู

นางสาวทินมณี อิ่นภา

ครู
Message us