กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

นายพิษณุ ปิงสมปาน

ครู

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสาวธารทิพย์ คำน้อย

ครู

นางสาวปรียาภรณ์ วังม่วงแงว

ครู

Loading

Message us