อัตลักษณ์และสัญลักษณ์

อัตลักษณ์

“คนดี มีน้ำใจ” คือ คุณลักษณะอันโดดเด่นของนักเรียนโรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม ทั้งที่กำลังศึกษาอยู่ และสำเร็จการศึกษาแล้ว

คนดี หมายถึง เป็นนักเรียนที่ดี เป็นลูกที่ดี เป็นสมาชิกที่ดีของสังคม
มีน้ำใจ หมายถึง มีจิตสาธารณะ จิตสมานฉันท์

เอกลักษณ์

” แหล่งเรียนรู้ คู่ธรรมชาติ ” คือ ลักษณะที่เป็นหนึ่งและโดดเด่นของโรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคมในการพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ มีความหลากหลาย ทันสมัย ทั้งในและนอกห้องเรียน รวมถึงธรรมชาติที่สวยงาม และสามารถใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณค่าได้เช่นกัน ซึ่งเป็นที่รู้จัก และประทับใจแก่นักเรียน ครู ผู้ปกครอง และสารธารณชนทั่วไป

สัญลักษณ์

ตราเสมา ภายใต้พระธาตุเก้ายอด และรัศมีเปล่งประกาย ภายใต้ชื่อโรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม

สีประจำโรงเรียน

เหลือง – ขาว

สีเหลือง   หมายถึง ความกล้าหาญ ความมานะอดทน เพื่อบรรลุผลสำเร็จ
สีขาว   หมายถึง ความร่มเย็น ความบริสุทธิ์ ปราศจากอบายมุข

ต้นไม้ประจำโรงเรียน

ต้นเสี้ยวขาว

อักษรย่อ

ถ.ป.ว.

Message us