บุคลากร

บุคลากรโรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม สพม.เชียงราย

คณะผู้บริหาร

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

เจ้าหน้าที่สนับสนุน

นายเกียรติชัย ยานะรังษี

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางสาวรัตนาพร เรือนออน

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นางปริศนา แสนป้อ

หัวหน้ากลุ่มงานกิจการนักเรียน

นางสาวกนกวรรณ กันทา

หัวหน้ากลุ่มงานอำนวยการ

นางวันเพ็ญ มูลเมืองคำ

หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ

นายณรงค์ ดารารัตน์

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

นางกัญญาภา พรมสะอาด

ครูชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นายสาคร แว่นนันท์

ครูชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาชีววิทยา

นางสาวบัวผัด เสียเหวย

ครูชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สาขาภาษาจีน

นายพิษณุ ปิงสมปาน

ครูชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสาวปรียาภรณ์ วังม่วงแงว

ครูชำนาญการ

นางสาวศุพัชรินทร์ สุขเกษม

ครู

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางสาวทินมณี อิ่นภา

ครูชำนาญการ

นายชาลี มโนวรรณ์

พนักงานราชการ

สาขางานช่าง

นางสาววรชยานันท์ คำดวงทิพย์

พนักงานราชการ

สาขาภาษาอังกฤษ

นายมงคลชัย วรรณวิลัย

พนักงานราชการ

สาขาเคมี

นางสาว​พรนภา ลือ​ตาล​

พนักงานราชการ

สาขาภาษาอังกฤษ

นายสมรรถชัย อามาตย์

พนักงานราชการ

นายสังเวียน เมืองมา

ช่างไม้ ระดับ 4

หัวหน้าเจ้าหน้าที่สนับสนุน

นางสาวดรรชนี เสาร์ดี

ครูธุรการ

นางสาวนารีรัตน์ จารีรัมย์

พนักงานทั่วไป
Message us