กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายสาคร แว่นนันท์

ครูชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาชีววิทยา

นายคณพศ ชัยวรรณะ

ครูชำนาญการ

สาขาเทคโนโลยี

นางสาวพรรษชล เสาร่อน

ครู

สาขาชีววิทยา

นายมงคลชัย วรรณวิลัย

พนักงานราชการ

สาขาเคมี

Message us