กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายสาคร แว่นนันท์

ครูชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาชีววิทยา

นางสาวศศิร์อร ตาคำปัญญา

พนักงานราชการ

สาขาเคมี

นายภควัต ปู่หลุ่น

พนักงานราชการ

สาขาฟิสิกส์

นายคณพศ ชัยวรรณะ

ครู

สาขาเทคโนโลยี

นายณัฐวุฒิ กันนา

ครูอัตราจ้าง

สาขาเทคโนโลยี

Message us