กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายสาคร แว่นนันท์

ครูชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาชีววิทยา

นายคณพศ ชัยวรรณะ

ครู

สาขาเทคโนโลยี

นางสาวพรรษชล เสาร่อน

ครู

สาขาชีววิทยา

นายณัฐวุฒิ ศรีใจ

พนักงานราชการ

สาขาฟิสิกส์

นายมงคลชัย วรรณวิลัย

พนักงานราชการ

สาขาเคมี

Loading

Message us