กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสาวกนกวรรณ กันทา

ครูชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายณรงค์ ดารารัตน์

ครูชำนาญการ

นายชาลี มโนวรรณ์

พนักงานราชการ

สาขางานช่าง

Message us