กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางวรรณา สมัครไทย

ครูชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สาขาภาษาอังกฤษ

นางสาววรารัตน์ คำยอง

ครูชำนาญการ

สาขาภาษาอังกฤษ

นางสาวบัวผัด เสียเหวย

ครูชำนาญการ

สาขาภาษาจีน

Message us