ถ.ป.ว. เข้ารับรางวัลตามโครงการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ ลูกจ้าง เพื่อยกย่องเชิดซูเกียรติของสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย ปีการศึกษา 2564

วันจันทร์ที่ 13 มกราคม 2565 นายเกียรติชัย ยานะรังษี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม นำคณะครูเข้าร่วมพิธีเชิดชูเกียรติ ตามโครงการส่งเสริมศักยภาพสถานศึกษาผู้บริหาร ครู และบุคลาการทางการศึกษา สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย สพม.เชียงราย ณ หอประชุมชงโค โรงเรียนแม่จันวิทยาคม โดยโรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม ได้รับรางวัลสถานศึกษาดีเด่น ด้านการจัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากร ได้รับรางวัลศรูดีเด่น ตามโครงการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ ลูกจ้าง เพื่อยกย่องเชิดซูเกียรติของสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย ปีการศึกษา 2564 ได้แก่

1.นางวันเพ็ญ มูลเมืองคำ ได้รับรางวัลครูดีเด่น หัวหน้างานวิชาการ

2.นางสาวบัวผัด เสียเหวย ได้รับรางวัลครูดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน)

3.นายพิษณุ ปิงสมปาน ได้รับรางวัลครูดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

4. นางสาวดรรชนี เสาร์ดี ได้รับรางวัลเจ้าหน้าที่ธุรการดีเด่น

สามารถติดตามข่าวประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนได้ที่ : https://www.facebook.com/TPWSCHOOLPR

Message us