กิจกรรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2565

วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2565 นายเกียรติชัย ยานะรังษี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม มอบหมายให้นายพิษณุ ปิงสมปาน ผู้รับผิดชอบโครงการส่งเสริม คุณธรรมจริยธรรม นำคณะครูที่ปรึกษา และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 รวมทั้งหมด 91 คน เข้าร่วมกิจกรรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม ณ วัดมงคลธรรมกายาราม โดยมี พระวิทยากร พระปลัดชานนท์ ชยาภินนฺโท ให้ความรู้ในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ให้กับนักเรียน สนองต่อ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายของโรงเรียนที่กำหนดไว้

สามารถติดตามข่าวประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนได้ที่ : https://www.facebook.com/TPWSCHOOLPR

Message us