โครงการพัฒนาครูมัธยมศึกษาตอนต้นในจังหวัดเชียงรายให้เป็น Learning Coach ผ่านการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ขับเคลื่อนด้วยชุมชนแห่ง การเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสู่ศตวรรษที่ 21 โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม

 

เมื่อวันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2566 นำโดย นายเกียรติชัย ยานะรังษี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม

พร้อมด้วยคณะครูผู้สอนร่วมต้อนรับศึกษานิเทศก์ที่เข้าร่วมสังเกตการจัดการเรียนการสอนของครูในโครงการพัฒนาครู

มัธยมศึกษาตอนต้นในจังหวัดเชียงรายให้เป็น Learning Coach ผ่านการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning

ขับเคลื่อนด้วยชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) เพื่อรองรับ

การเปลี่ยนแปลงสู่ศตวรรษที่ 21 ร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ซึ่งการเข้าร่วมสังเกตการจัดการเรียนการสอน

ในวงรอบที่ 1 ของโรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม มีครูที่ปฏิบัติการสอนและร่วมสังเกตการสอน ดังนี้

  • นายคณพศ ชัยวรรณะ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • นางสาวพิมพ์ชนก คะลา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ครูผู้สอนได้ฝึกฝนการเป็น Learning Coach ผ่านการเรียนการสอนแบบ Active Learning และได้รับข้อเสนอแนะ

จากผู้บริหารโรงเรียนและศึกษานิเทศก์ เพื่อนำมาปรับปรุงวิธีในการสอนต่อไป

สามารถติดตามข่าวประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนได้ที่ : https://www.facebook.com/TPWSCHOOLPR

Message us