โครงการพัฒนาครูมัธยมศึกษาตอนต้นในจังหวัดเชียงรายให้เป็น Learning Coach ผ่านการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ขับเคลื่อนด้วยชุมชนแห่ง การเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสู่ศตวรรษที่ 21 วงรอบที่ 2 โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 พฤษภาคม 2566 นำโดย นายเกียรติชัย ยานะรังษี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคมพร้อมด้วยคณะครูผู้สอนร่วมต้อนรับศึกษานิเทศก์ สพม เชียงรายที่เข้าร่วมสังเกตการจัดการเรียนการสอนของครูในโครงการพัฒนาครูมัธยมศึกษาตอนต้นในจังหวัดเชียงรายให้เป็น Learning Coach ผ่านการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learningขับเคลื่อนด้วยชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสู่ศตวรรษที่ 21 ร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ซึ่งการเข้าร่วมสังเกตการจัดการเรียนการสอนในวงรอบที่ 2 ของโรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม มีครูที่ปฏิบัติการสอนและร่วมสังเกตการสอน ดังนี้

  • นายคณพศ ชัยวรรณะ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • นางสาวพิมพ์ชนก คะลา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
  • นางสาวปรียาภรณ์ วังม่วงแงว กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ครูผู้สอนได้ฝึกฝนการเป็น Learning Coach ผ่านการเรียนการสอนแบบ Active Learning และได้รับข้อเสนอแนะ จากผู้บริหารโรงเรียนและศึกษานิเทศก์ เพื่อนำมาปรับปรุงวิธีในการสอนต่อไป

Message us