เผยแพร่ผลงานวิชาการ ครูวันเพ็ญ มูลเมืองคำ : แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง เลขยกกำลัง รายวิชาคณิตศาสตร์3 รหัสวิชา ค32101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5

เผยแพร่ผลงานวิชาการ ครูวันเพ็ญ มูลเมืองคำ : แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง เลขยกกำลัง รายวิชาคณิตศาสตร์3 รหัสวิชา ค32101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5

https://drive.google.com/file/d/1T9HZ1jsy6-I6eHGVPV1bxtqJZnov0uMP/view?usp=sharing

รายวิชาคณิตศาสตร์3 รหัสวิชา ค32101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5
หน่วยการเรียนรู้ที่1 เรื่อง เลขยกกำลัง
ชุดที่ 1 เรื่อง เลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็ม
ใช้ประกอบแผนจัดการเรียนรู้ที่ 1 และ 2

ครูผู้สอน

นางวันเพ็ญ มูลเมืองคำ
ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการ
โรงเรียนวัดถำปลาวิทยาคม อ.แม่สาย  จ.เชียงราย  สพม.เชียงราย

Message us