VDO เปิดชั้นเรียน วงรอบที่ 1 ภาคเรียนที่ 1-2565 วิชาการออกแบบสื่อ INFOGRAPHIC ม.3 : ครูคณพศ ชัยวรรณะ

VDO เปิดชั้นเรียน วงรอบที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

วิชาการออกแบบสื่อ INFOGRAPHIC  ม.3

โดย : ครูคณพศ  ชัยวรรณะ  ครู วิทยฐานะ –

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม  สพม.เชียงราย

Message us